அன்பால் ஒருங்கிணைவோம் அகத்தியரின் வழி நடப்போம் !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீ அகஸ்திய விஜயம்


1993 ஜனவரி 1994 ஜனவரி 1995 ஜனவரி
1993 பிப்ரவரி 1994 பிப்ரவரி 1995 பிப்ரவரி
1993 மார்ச் 1994 மார்ச் 1995 மார்ச்
1993 ஏப்ரல் 1994 ஏப்ரல் 1995 ஏப்ரல்
1993 மே 1994 மே 1995 மே
1993 ஜூன் 1994 ஜுன் 1995 ஜுன்
1993 ஜூலை 1994 ஜுலை 1995 ஜுலை
1993 ஆகஸ்டு 1994 ஆகஸ்டு 1995 ஆகஸ்டு
1993 செப்டம்பர் 1994 செப்டம்பர் 1995 செப்டம்பர்
1993 அக்டோபர் 1994 அக்டோபர் 1995 அக்டோபர்
1993 நவம்பர் 1994 நவம்பர் 1995 நவம்பர்
1993 டிசம்பர் 1994 டிசம்பர் 1995 டிசம்பர்
1996 ஜனவரி 1997 ஜனவரி 1998 ஜனவரி
1996 பிப்ரவரி 1997 பிப்ரவரி 1998 பிப்ரவரி
1996 மார்ச் 1997 மார்ச் 1998 மார்ச்
1996 ஏப்ரல் 1997 ஏப்ரல் 1998 ஏப்ரல்
1996 மே 1997 மே 1998 மே
1996 ஜுன் 1997 ஜுன் 1998 ஜுன்
1996 ஜுலை 1997 ஜுலை 1998 ஜுலை
1996 ஆகஸ்டு 1997 ஆகஸ்டு 1998 ஆகஸ்டு
1996 செப்டம்பர் 1997 செப்டம்பர் 1998 செப்டம்பர்
1996 அக்டோபர் 1997 அக்டோபர் 1998 அக்டோபர்
1996 நவம்பர் 1997 நவம்பர் 1998 நவம்பர்
1996 டிசம்பர் 1997 டிசம்பர் 1998 டிசம்பர்
1999 ஜனவரி 2000 ஜனவரி 2001 ஜனவரி
1999 பிப்ரவரி 2000 பிப்ரவரி 2001 பிப்ரவரி
1999 மார்ச் 2000 மார்ச் 2001 மார்ச்
1999 ஏப்ரல் 2000 ஏப்ரல் 2001 ஏப்ரல்
1999 மே 2000 மே 2001 மே
1999 ஜூன் 2000 ஜூன் 2001 ஜூன்
1999 ஜூலை 2000 ஜூலை 2001 ஜூலை
1999 ஆகஸ்டு 2000 ஆகஸ்டு 2001 ஆகஸ்டு
1999 செப்டம்பர் 2000 செப்டம்பர் 2001 செப்டம்பர்
1999 அக்டோபர் 2000 அக்டோபர் 2001 அக்டோபர்
1999 நவம்பர் 2000 நவம்பர் 2001 நவம்பர்
1999 டிசம்பர் 2000 டிசம்பர் 2001டிசம்பர்
2002 ஜனவரி 2003 ஜனவரி 2004 ஜனவரி
2002 பிப்ரவரி 2003 பிப்ரவரி 2004 பிப்ரவரி
2002 மார்ச் 2003 மார்ச் 2004 மார்ச்
2002 ஏப்ரல் 2003 ஏப்ரல் 2004 ஏப்ரல்
2002 மே 2003 மே 2004 மே
2002 ஜூன் 2003 ஜூன் 2004 ஜூன்
2002 ஜூலை 2003 ஜூலை 2004 ஜூலை
2002 ஆகஸ்டு 2003 ஆகஸ்டு 2004 ஆகஸ்டு
2002 செப்டம்பர் 2003 செப்டம்பர் 2004 செப்டம்பர்
2002 அக்டோபர் 2003 அக்டோபர் 2004 அக்டோபர்
2002 நவம்பர் 2003 நவம்பர் 2004 நவம்பர்
2002 டிசம்பர் 2003 டிசம்பர் 2004 டிசம்பர்
2005 ஜனவரி
2005 பிப்ரவரி
2005 மார்ச்
2005 ஏப்ரல்
2005 மே
2005 ஜூன்
2005 ஜூலை
2005 ஆகஸ்டு
2005 செப்டம்பர்
2005 அக்டோபர்
2005 நவம்பர்
2005 டிசம்பர்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam